Az Üzleti Ajánlatok.hu Internetes Üzleti Portál
Használati Feltételei

KÉRJÜK, GONDOSAN OLVASSA EL AZ ALÁBBI HASZNÁLATI FELTÉTELEKET!

Jelen Használati Feltételek azokat a feltételeket részletezi, amelyek a (www.uzletiajanlatok.hu cím alatt található) Üzleti Ajánlatok.hu Portál (a továbbiakban: "Portál") használatára vonatkoznak. Jelen, a Használati Feltételekre vonatkozó Megállapodás (a továbbiakban: "Megállapodás") Ön, mint az Üzleti Ajánlatok.hu Portál használója (a továbbiakban: "Használó"), és a BDPST Business Kft., mint az Üzleti Ajánlatok.hu fenntartója (a továbbiakban: "Fenntartó") között érvényes.

1. A Használati Feltételek alkalmazása és elfogadása

1.1 Jelen Megállapodás céljából, a Használó bármilyen jogi személyt, és/vagy annak törvényes képviselőjét, vagy természetes személyt jelent, amely vagy aki bármilyen célból belép a Portálra, tekintet nélkül arra, az említett Használó a Portál regisztrált tagja-e vagy valamely, a Portál által nyújtott szolgáltatásért fizet-e.

1.2 A Portálra való belépés vagy annak használata azt jelenti, hogy a Használó egyetért azzal, hogy a jelen Megállapodásban foglalt feltételeket elfogadja. A jelen Megállapodásban foglalt feltételek kötelező érvényűek a Portál és annak minden frissítésének, módosításának, bővítésének vagy változtatásának Használóira nézve. Amennyiben Ön nem fogadja el jelen Megállapodás minden feltételét, kérjük, ne használja a Portált.

1.3 Jelen Megállapodás a Portál minden díjköteles szolgáltatását igénybe vevő Használójára is vonatkozik.

1.4 A Fenntartó jelen Megállapodást bármikor módosíthatja, amely módosítást a Portálon közzétesz. A módosított Megállapodás a közzététel időpontjában lép hatályba. A Megállapodás Fenntartó részéről történt módosítását és közzétételét követően a Portál használata azt jelenti, hogy a Használó elfogadta a módosított feltételeket. Jelen Megállapodást csak a Fenntartó arra felhatalmazott képviselője módosíthatja, írásban.

2. Nem díjköteles és díjköteles szolgáltatások

2.1 A Fenntartó fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül a Portál bizonyos funkcióihoz való hozzáférést a díjfizető Használók körére korlátozza. A Portál ezen funkcióihoz való hozzáférést, azok használatát további, külön Megállapodás szabályozza.

2.2 A Fenntartó fenntartja a jogot, hogy érdekei védelmében a Portál díjköteles funkcióinak használatát bármely Használótól indoklás nélkül megtagadja.

3. A Használatról általában

3.1 A Használó a Portált kizárólag saját vagy belső célokra használja. Minden Használó beleegyezik, hogy újraértékesítés vagy (e-mail, vezeték nélküli szöveges üzenet, fizikális üzenet vagy más egyéb módon történő) újra-terjesztés céljából nem másol, nem reprodukál és nem ment le semmilyen információt, szöveget, képet, könyvtárat, fájlt, adatbázist vagy listát, amely a Portálon, vagy azon keresztül hozzáférhető; a Portál tartalmát semmilyen kereskedelmi céllal nem használja. A Portál tartalmának módszeres lehívása, abból közvetlenül vagy közvetetten gyűjtemény, adatbázis vagy könyvtár összeállítása (történjék az robotokon, spider-eken, automata vagy kézi eszközökön keresztül) a Fenntartó előzetes írásos engedélye nélkül tilos. Tilos továbbá a Portál tartalmát bármilyen célra felhasználni, amelyet jelen Megállapodás nem enged meg.

3.2 A Portálon megjelenített tartalom egy részét harmadik fél adja, tölti fel. Ezen tartalom szerzője nem a Fenntartó. Sem a Fenntartó, sem annak társszervezete, vezetője, alkalmazottja nem áll értékesítési ügynöki szerződéses viszonyban az említett harmadik féllel a harmadik fél információinak megjelenítése folyamán. Bármilyen, harmadik fél által megjelenített tartalom kizárólag a tartalmat nyújtó fél felelősségi körébe tartozik. A Fenntartó nem felel a harmadik fél által feltöltött tartalom pontosságáért, szabályszerűségéért, törvényszerűségéért vagy hitelességéért semmilyen Használó felé a Használó és a harmadik fél által nyújtott tartalom viszonyát illetően. Továbbá a Fenntartó nem felelős a Használó magatartásáért a Portálon, és nem felelős semmilyen kárral kapcsolatban, amelyet bármilyen természetes vagy jogi személy szenved el a Használó magatartásának következtében.

3.3 Előfordulhat, hogy a Portál Használói harmadik fél által kínált tartalomhoz, termékhez, szolgáltatáshoz hyperlinkeken keresztül (szöveges hivatkozás, banner vagy más formában) férnek hozzá, amely a harmadik fél weboldalára mutat. Felhívjuk figyelmét, hogy ezen weboldalak használati feltételeit és adatvédelmi elveit olvassák el a weboldal használata előtt. A Használó elismeri, hogy a Fenntartónak nincs ellenőrzése ezen, harmadik fél által fenntartott weboldal, weboldalak felett, a Fenntartó nem ellenőrzi folyamatosan ezen weboldalakat, és nem felelős semmilyen természetes vagy jogi személy felé ezen weboldalakkal, vagy az azokon elérhető tartalommal, termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban.

3.4 A Használó által a Portál kommunikációs rendszerein keresztül, e-mailben, faxon, levélben a Portálon megjelenített bármilyen címre küldött üzenet vagy információ nem tartalmazhat semmilyen, az 5.5 pontban leírt dolgot vagy információt.

3.5 A Fenntartó fenntartja a jogot, hogy különböző Használóktól függően a Portálhoz és funkcióihoz való hozzáférést korlátozza, megtagadja vagy annak eltérő módját alkalmazza, valamint hogy előzetes értesítés nélkül a Portálon és annak funkcióin változtasson vagy újakat vezessen be. A Használó elismeri, hogy a Portál használatának bármilyen okból történő részleges vagy teljes képtelensége kedvezőtlen hatással lehet a Használó üzleti tevékenységére. A Használó ezennel beleegyezik, hogy a Fenntartó semmi esetre sem tartozik felelősséggel a Használó vagy bármilyen harmadik személy felé a Portál használatának képtelenségéért (legyen az az internetkapcsolat megszakadásának, korlátozott hozzáférésnek, a Portál bármilyen funkciója megváltoztatásának vagy megszűnésének, vagy más egyébnek a következménye), valamint a kommunikáció vagy átvitel bármilyen késéséért, hibájáért vagy kihagyásáért, vagy bármilyen (közvetlen, közvetett, következményszerű vagy más egyéb) kárért, amely a Portál vagy bármilyen funkciója használatából, vagy annak képtelenségéből ered.

3.6 Semmilyen Használó sem vállalkozik arra, hogy a Portál által használt számítógépes rendszerek vagy hálózatok sértetlenségét károsítása, és/vagy semmilyen Használó sem próbál nem megengedett hozzáférést nyerni az említett számítógépes rendszerekhez vagy hálózatokhoz.

3.7 Javasoljuk, hogy olvassa el a Portál Adatvédelmi Elveit, ami a Portál birtokában lévő Használói adatok védelmére és kezelésére vonatkozik. Az Adatvédelmi Elveket és annak minden frissítését és módosítását minden Használó elfogadja. Minden Használó elismeri, hogy a Fenntartó időről időre változtathat az Adatvédelmi Elveken, feltéve, hogy a módosított, frissített változatot a Fenntartó a Portálon közzéteszi. Amennyiben a Használó továbbra is használja a Portált, ez azt jelenti, hogy a Használó vélelmezhetően elfogadja a használat idejében érvényben lévő, a Portálon közzétett Adatvédelmi Elveket.

3.8 A Portál hozzáférésének és használatának feltételeként a Használó beleegyezik, hogy a Portál szolgáltatásait nem használja fel arra, hogy mások szerzői jogait, szellemi tulajdoni jogait bármilyen módon megsértse. A Fenntartó a megfelelő körülmények között megszünteti azon Használó tagságát a Portálon, amely, aki sorozatosan megsérti mások szerzői jogát vagy szellemi tulajdoni jogát. A Fenntartó fenntartja továbbá a jogot, hogy megszünteti azon Használó tagságát a Portálon, amely, aki a Portál szolgáltatásainak használatával összefüggésben egyszer megsérti mások jogait, vagy ha a Portál Fenntartója úgy gondolja, hogy a Használó magatartása sérti a Fenntartó, a Portál vagy más Használók érdekeit, vagy más, a Fenntartó mérlegelési körébe tartozó okból.

4. Regisztrált Használók

4.1 Minden Használó, aki, amely információi megadásával (úgymint név, e-mail cím, telefonszám és más adatok) on-line regisztrációs űrlapot töltött ki a Portálon, a Portál Regisztrált Használója. A Portál minden Regisztrált Használó számára saját Irodát biztosít (a továbbiakban: "Iroda") amelyhez a Regisztrált Használó felhasználónévvel (amely megadott e-mail címével azonos) és választott jelszóval fér hozzá.

4.2 A Portál Internet-alapú e-mail fiókot bocsáthat a Használó rendelkezésére, melynek tárhelye korlátozott, és mellyel a Használó e-mailt küldhet és fogadhat. A Használó felelős az e-mail fiók használatáért, az e-mail fiókon keresztül közlekedő üzenetek tartalmáért és azok következményéért.

4.3 Amennyiben a Regisztrált Használó jogi személy (vállalkozás), a Használó kijelenti, hogy (a) jogosult a jogi személy nevében jelen Megállapodást a jogi személyre nézve kötelező érvényűnek elismerni; (b) a cégadatok kitöltése során megadott cím a jogi személy bejegyzett (szék)helye; és (c) minden, a Portálon megadott adat valós, pontos, aktuális és teljes. Jelen rendelkezés céljainak teljesüléséhez a telephely nem minősül különböző jogi személynek.

4.4 Regisztrált Használóként a Használó hozzájárul, hogy a Portálon megadott adatait a Portál tárolja és más Használókkal megossza.

4.5 A Portál és a Fenntartó bármikor felfüggesztheti vagy megszüntetheti a Regisztrált Használó tagságát legkevesebb 24 órás előzetes értesítés megküldése mellett. A megszüntetéshez ugyanakkor nem szükséges az értesítés megküldése, amennyiben (a) a Portál és a Fenntartó szerint jelen Megállapodás valamely pontját a Regisztrált Használó megszegte; vagy (b) a Fenntartónak elfogadható alapja van feltételezni, hogy a Regisztrált Használó által megadott valamely információ valótlan, nem pontos, nem aktuális vagy nem teljes, vagy (c) a Fenntartó szerint a Regisztrált Használó tevékenysége anyagi veszteséget vagy jogi terhet ró a Regisztrált Használóra, más Használóra vagy a Fenntartóra.

4.6 A Regisztrált Használó e-mail fiókját nem használhatja semmilyen tömeges kéretlen levél, levéllánc vagy spam, továbbá törvénytelen, zaklató, becsületsértő, becsmérlő, fenyegető, ártó, durva, trágár vagy más módon kifogásolható dolog átvitelére. Továbbá a Regisztrált Használó nem használhatja e-mail fiókját bármilyen kéretlen hirdetési vagy promóciós információ, vagy bármilyen olyan tartalom megjelentetésére, átvitelére vagy terjesztésére, amely trágár, illetlen, lázító, sértő, rágalmazó, fenyegető, vagy amely fajgyűlöletet, diszkriminációt, fenyegetettséget kelthet.

4.7 A Regisztrált Használó Irodáját, Azonosítóját, Jelszavát nem adhatja el, nem kísérelheti meg eladni, nem ajánlhatja fel, nem adhatja át, nem ruházhatja át harmadik félnek a Portál és a Fenntartó előzetes írásos beleegyezése nélkül. A Fenntartó felfüggesztheti vagy megszüntetheti a Regisztrált Használó vagy a Regisztrált Használótól kapó fél Irodáját és tagságát jelen bekezdés megsértése esetén.

4.8 A fenti, 4.1 pontban foglaltak ellenére a Fenntartó akármilyen oknál fogva visszautasíthatja a regisztrációt és megtagadhatja az Iroda és/vagy e-mail fiók biztosítását, valamint az Azonosító és a Jelszó használatát.

5. A Portálra információt feladó Használók

5.1 A Portálon információ feladására a Regisztrált Használóknak van lehetőségük. A Regisztrált Felhasználók státuszát a 4. bekezdés rendelkezései szabályozzák.

5.2 A Használó és a Fenntartó, valamint annak vezetői, munkatársai és alkalmazottai között semmilyen értékesítési ügynöki viszony sem jön létre a Használó bármi nemű információjának a Portálon való megjelenítése folytán.

5.3 Ezennel minden Használó beleegyezik és biztosítja, hogy (a) a Portálon valós, pontos, aktuális és teljes információt jelenít meg, és (b) minden információt haladéktalanul módosít, hogy az valós, pontos, aktuális és teljes legyen. A Portálnak minden Használó visszavonhatatlan, folyamatos és jogdíjmentes felhatalmazást ad, hogy az a jelen Megállapodásban foglalt célokkal összhangban a Használó által nyújtott minden információt megjeleníthessen és használhasson, és hogy az információhoz kapcsolódó szerzői jogot, nyilvánosságot és adatbázis jogokat gyakorolhassa minden jelenleg ismert és nem ismert médiában.

5.4 Ezennel minden Használó beleegyezik és biztosítja, hogy megszerzett minden szükséges, harmadik féltől származó szerzői jogot, védjegyet, kereskedelmi titkot vagy szabadalmi engedélyt, vagy hasonló engedélyt, amely bármilyen harmadik személy bármilyen személyes vagy tulajdonosi jogával kapcsolatban szükséges (beleértve a személyiségi és titoktartási jogokat, de nem korlátozva ezekre) minden olyan információra, amelyet a Portálon megjelenít, vagy a Portálnak nyújt, vagy felhatalmazza a Portált, hogy azt megjelenítse. A harmadik félhez kapcsolódó szerzői jogok, védjegyek, kereskedelmi titkok, szabadalmak és más személyes vagy tulajdonosi jogok, melyek érintik a Portálon megjelenített információkat, beleértve a személyiségi és a titoktartási jogokat, de nem korlátozva ezekre, vagy melyek olyan terméket érintenek, amelyet a Portálon megjelenítenek vagy kínálnak, a továbbiakban a "Harmadik Féllel Kapcsolatos Jogok" megnevezést viselik. Ezennel minden Használó beleegyezik és biztosítja hogy kizárólagosan felelős annak biztosításáért, hogy bármilyen, általa a Portálra feladott, vagy a Portálnak átadott, és azon megjeleníteni kívánt információ, és az azokkal kapcsolatos termékek semmilyen Harmadik Féllel Kapcsolatos Jogot ne sértsenek, illetve hogy azok a jogok tulajdonosának, tulajdonosainak engedélyével kerüljenek feladásra. Ezennel minden Használó beleegyezik és biztosítja hogy rendelkezik azon termékek gyártásának, felkínálásának, értékesítésének, importálásának és disztribúciójának jogával, melyeket a Portálon felkínál és megjelenít, és hogy ezen termékek gyártása, felkínálása, értékesítése, importja és/vagy disztribúciója nem sért Harmadik Féllel Kapcsolatos Jogokat.

5.5 Ezennel minden Használó beleegyezik és biztosítja, hogy a Portál felé megjelenítés céljából közölt információ:
1. nem tartalmaz tisztességtelen információt, vagy nem jelenti tételek hamis ajánlatát vagy nem foglalja magában hamisítvány vagy lopott tételek értékesítését vagy megkísérelt értékesítését vagy olyan tételekét, amelyek értékesítése és/vagy piacon való kínálása az alkalmazandó törvények szerint tilos, vagy nem támogat más módon törvénytelen tevékenységet;
2. nem része olyan tervnek, amely a Portál más Használóját becsapja vagy amelynek szándéka más módon törvénytelen;
3. nincs kapcsolatban olyan termék vagy szolgáltatás értékesítésével, amely sérti bármely harmadik fél szerzői jogát, védjegyét, kereskedelmi titkát, szabadalmát, más személyes vagy tulajdonosi jogát vagy bármilyen más Harmadik Félhez Kapcsolódó Jogot, illetve amely más módon segíti elő vagy támogatja az említett jogok megsértését;
4. semmilyen alkalmazandó törvényt, rendeletet vagy szabályozást nem sért (korlátozás nélkül beleértve azokat, melyek az export-ellenőrzésre, a fogyasztóvédelemere, a tisztességtelen versenyre, a diszkrimináció-ellenességre vagy hamis hirdetésre vagy reklámra vonatkoznak);
5. nem rágalmazó, becsületsértő, törvénytelenül fenyegető vagy törvénytelenül zaklató;
6. nem trágár vagy nem tartalmaz semmilyen pornográf vagy szexualitáshoz kapcsolódó tartalmat; nem támogat kifejezetten szexuális jellegű dolgot, kiskorúakra nem ártalmas;
7. nem támogatja a fajon, nemen, valláson, nemzetiségen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális beállítottságon alapuló diszkriminációt;
8. nem tartalmaz semmilyen dolgot, amely nem megengedett hirdetést vagy zaklatást képez (beleértve a spam-et, de erre nem korlátozva), nem támadja senki magánéletét vagy nem támogat olyan magatartást, amely bűntettet képez, senkire nem ró polgári terhet, vagy nem sért más módon semmilyen törvényt vagy szabályozást;
9. nem csábít el üzletet egy Használótól sem olyan kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatban, amely versenyez a Portál szolgáltatásaival;
10. nem tartalmaz semmilyen számítógépes vírust vagy más ártalmas eszközt és kódot, amely romboló, zavaró, lehallgató vagy kisajátító hatású bármilyen szoftver- vagy hardver-rendszerre, adatra vagy személyes információra;
11. nem kapcsolódik közvetlenül vagy közvetetten vagy nem tartalmazza a leírását olyan terméknek vagy szolgáltatásnak, amely jelen Megállapodás alatt tiltott; vagy
12. semmilyen más módon nem ró terhet a Portálra és a Fenntartóra.

5.6 A Fenntartó fenntartja a jogot, hogy a Portálon megjelenített dolgok bármelyikét elmozdítja, amelyről indokoltan úgy gondolja, hogy törvénytelen, terhet ró a Portálra és a Fenntartóra, megsérti jelen Megállapodást vagy a Fenntartó más módon helytelennek találja. A Fenntartó fenntartja a jogot, hogy teljes mértékben együttműködjön kormányzati hatóságokkal, magánnyomozókkal, és/vagy sértett harmadik felekkel bármilyen feltételezett büntető- vagy polgárjogi bűn kivizsgálásában. Továbbá a Fenntartó felfedheti a Használó személyazonosságát és kapcsolati adatait, amennyiben ezt kormányzati vagy rendészeti szerv, vagy sértett harmadik fél kéri, illetve idézés vagy más jogi cselekmény eredményeként, és a Fenntartó nem felel az ebből eredő károkért vagy következményekért, és a Használó nem támaszt követelést vagy nem indít pert a Fenntartó ellen adatai felfedése miatt. A fentiek bármelyikével összefüggésben a Fenntartó felfüggesztheti vagy megszüntetheti bármely Használó tagságát és Irodáját, ahogy azt a Fenntartó saját döntési jogkörében helyénvalónak véli. A Használó egyetért, hogy amennyiben a Fenntartó jelen bekezdésben említett bármelyik lépést megteszi, a Fenntartó nem tartozik felelősséggel a Használó felé, beleértve a következményekért vagy bármilyen kárért viselt felelősséget. A Használó egyetért, hogy viseli annak kockázatát, hogy a Fenntartó a jelen bekezdésben említett bármelyik lépést megteheti.

6. Vevők és Szállítók közötti tranzakciók

6.1 A Portálon keresztül a Fenntartó elektronikus, Internet-alapú platformot nyújt termékek és szolgáltatások vevői és szállítói közötti információcseréhez. A Fenntartó és a Portál nem képviseli sem az eladót, sem a vevőt az egyes tranzakciókban, és nem számít fel semmilyen megbízási díjat a létrejött tranzakciók után. Így a Fenntartó és a Portál nem felügyeli a Portálon eladásra kínált termékek vagy szolgáltatások minőségét, biztonságát, törvényességét vagy elérhetőségét, a szállítók képességét a tranzakció teljesítésére, vagy a vevők képességét a beszerzés teljesítésére és azokért nem tartozik felelősséggel.

6.2 A Fenntartó ezennel felhívja a Használók figyelmét, hogy fennállhat a veszélye a csalárd fondorlattal cselekvő személyekkel való kereskedésnek. A Fenntartó és a Portál számos technikát alkalmaz, hogy ellenőrizze a Használók által a Portálon való regisztráció során megadott információ hitelességét. Mindamellett, mivel a Használók ellenőrzése az Interneten bonyolult, a Fenntartó és a Portál nem képes igazolni és nem igazolja minden Használó jelzett azonosságát (korlátozás nélkül beleértve a hirdető tagokét). Javasoljuk, hogy használják a Portálon található eszközöket, valamint a józan ész által diktált lépéseket annak megítélésére, kivel lépnek kapcsolatba.

6.3 Minden Használó elismeri, hogy teljes mértékben felvállalja a beszerzési és értékesítési tranzakciók kockázatát, amikor a Portált tranzakciók bonyolítása céljából igénybe veszi, és teljes mértékben felvállalja bármilyen kötelezettségnek vagy kárnak a kockázatát bármilyen későbbi tevékenységgel kapcsolatban, amely azokkal a termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos, amelyek tranzakció tárgyát képezik a Portál használata során. Az ilyen kockázat magában foglalja a termékek és szolgáltatások hamis képviseletét, bemutatását, csalárd tevékenységeket, a nem kielégítő minőséget, a specifikációknak való nem-megfelelést, hibás vagy veszélyes termékeket, nem jogszerű termékeket, szállításban vagy fizetésben bekövetkező késedelmet vagy mulasztást, téves költségkalkulációt, garancia megsértését, szerződésszegést és szállítás során bekövetkező balesetet, de nem korlátozódik ezekre. Az ilyen kockázat szintén magában foglalja annak kockázatát, hogy a Portálon megjelenített, értékesítésre kínált termékek vagy szolgáltatások gyártása, importja, disztribúciója, ajánlása, megjelenítése, beszerzése, értékesítése és/vagy használata megsérthet vagy állítólag megsérthet Harmadik Féllel Kapcsolatos Jogokat, és annak kockázatát, hogy a Használó védelmi vagy más költségeket viselhet harmadik fél a Harmadik Féllel Kapcsolatos Jogokra vonatkozó állításával kapcsolatban, vagy bármely fél bármely követelésével kapcsolatban mely szerint az védelemre, kártalanításra, kártérítésre jogosult a Harmadik Féllel Kapcsolatos Jogok igényjogosultjának jogi-, igény- vagy követelés-állításával kapcsolatban. Az ilyen kockázat szintén magában foglalja annak kockázatát, hogy a termékek fogyasztója, beszerzője, végfelhasználója vagy más, aki azt állítja, hogy balesetet vagy kárt szenvedett olyan terméktől, melyhez eredetileg a Portál Használója jutott a Portál használatával létrejött beszerzési vagy értékesítési tranzakció eredményeként, kárt szenved és/vagy követelést támaszt az ilyen termékek használatából eredően. Minden, az előzőekben jelzett kockázat a továbbiakban a "Tranzakciós Kockázat" megnevezést viseli. Minden Használó egyetért, hogy a Portál és a Fenntartó nem visel felelősséget semmilyen kárért, teherért, költségért, kellemetlenségért, üzlet megzavarásáért vagy bármilyen kiadásért, amely bármilyen Tranzakciós Kockázat eredményeként, vagy azzal kapcsolatosan keletkezik.

6.4 A Használó egyedül felelős azon tranzakciók szerződéses feltételeiért, amelyeket a Portálon, azon keresztül, annak használatának eredményeképpen bonyolít, beleértve a fizetési, áru-visszaküldési, garanciális, szállítmányozási, biztosítási feltételeket, díjakat, adókat, jogokat, bírságokat, engedélyeket, kezelési, szállítmányozási és tárolási feltételeket, de nem korlátozva ezekre.

6.5 Amennyiben egy tranzakcióval kapcsolatban bármely Használónak vitája támad bármilyen féllel, a Használó egyetért, hogy felmenti a Portált és a Fenntartót, annak vezetőségét, munkatársait és alkalmazottait minden olyan követelés, igény, ügy, eljárás, költség, kiadás és kár alól (beleértve bármilyen tényleges, különleges, véletlen vagy következményes kárt, de nem korlátozva ezekre), amely a tranzakcióval kapcsolatos vagy abból ered és biztosítja a Portált és a Fenntartót, annak vezetőségét, munkatársait és alkalmazottait azok ellen.

7. A felelősség korlátozása

7.1 A Portál funkciói, szolgáltatásai "ahogy van" és "ahogy rendelkezésre áll" alapon működnek, és a Portál és a Fenntartó ezennel kifejezetten elhárít bármilyen és minden kimondott és vélelmezett jótállást, beleértve bármilyen állapotra, minőségre, tartósságra, teljesítményre, megfelelőségre, megbízhatóságra, forgalomba hozhatóságra vonatkozó jótállást, de nem korlátozva ezekre. Minden ilyen jótállás, képviselet, felvállalás és feltétel ezennel kizárásra kerül.

7.2 A Portál és a Fenntartó nem képviseli és nem garantálja a Portálon vagy azon keresztül rendelkezésre bocsátott bármilyen információ érvényességét, pontosságát, hitelességét, megbízhatóságát, minőségét, állandóságát, teljességét vagy aktualitását. A Portál és a Fenntartó nem képviseli és nem garantálja, hogy a Portálon kínált vagy megjelenített termékek vagy szolgáltatások előállítása, importja, disztribúciója, ajánlása, megjelenítése, beszerzése, értékesítése és/vagy használata nem sért bármilyen Harmadik Féllel Kapcsolatos Jogot; és a Portál és a Fenntartó nem képvisel és nem garantál semmit, ami a Portálon kínált vagy megjelenített bármilyen termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos.

7.3 Bármilyen, a Portálról letöltött vagy más módon nyert dolog és információ minden Használó egyedüli belátása szerint, annak kockázatára történik és minden Használó egyedül felelős számítógépes rendszerében történő bármilyen rongálódásért vagy adatvesztésért, amely esetlegesen az ilyen dolog és információ letöltésének eredménye. A leírtak tekintetében semmilyen, a Használó által a Portáltól, a Portálról vagy azon keresztül, vagy a Fenntartótól kapott szóbeli vagy írásos közlés vagy információ sem teremt semmilyen garanciát.

7.4 A Portál és a Fenntartó semmilyen körülmények között sem tekinthető felelősnek a Portálon keresztül hozzáférhető tartalom vagy szolgáltatás bármilyen késedelméért vagy mulasztásáért vagy megszakadásáért, amennyiben az közvetlenül vagy közvetetten természeti esemény, a Portál és a Fenntartó ésszerű ellenőrzési körén kívül eső erők vagy okok miatt következett be, beleértve az Internet kapcsolat hibáját, a számítógépes, telekommunikációs vagy bármely más eszköz hibáját, a villamos energia kimaradását, sztrájkot, munkaügyi vitát, zendülést, lázadást, polgári zavargást, anyag vagy munkaerő hiányát, tüzet, árvizet, vihart, robbanást, vis maior-t, háborút, kormányzati intézkedést, belföldi vagy külföldi bíróság vagy bizottság határozatát vagy harmadik fél nem-teljesítését, de nem korlátozva ezekre.

7.5 Minden Használó ezennel egyetért, hogy mentesíti a Portált és a Fenntartót, annak vezetőségét, munkatársait és alkalmazottait bármilyen veszteség, követelés, teher alól (beleértve a kártalanításra vonatkozó jogi költségeket), amely esetlegesen a Használó Portál-használatából (beleértve a Használó információinak a Portálon való megjelenítését, de arra nem korlátozva) vagy jelen Megállapodás bármely szerződéses feltételének a Használó részéről történő megszegéséből keletkezik, és biztosítja a Portált és a Fenntartót, annak vezetőségét, munkatársait és alkalmazottait az említettek ellen. Minden Használó egyetért továbbá, hogy a Portált és a Fenntartót, annak vezetőségét, munkatársait és alkalmazottait mentesíti és megóvja minden olyan veszteségtől, követeléstől, tehertől (beleértve a kártalanításra vonatkozó jogi költségeket), amely esetlegesen a Használó által a Fenntartó felé tett állítások és garanciák Használó általi megszegéséből ered, beleértve az 5.3, 5.4 és 5.5 számú bekezdésekben tett állításokat és garanciákat, de azokra nem korlátozva. Ezennel minden Használó egyetért továbbá, hogy a Portált és a Fenntartót, annak vezetőségét, munkatársait és alkalmazottait mentesíti és megóvja minden olyan veszteségtől, követeléstől, tehertől (beleértve a kártalanításra vonatkozó jogi költségeket), amelyek esetlegesen közvetlenül vagy közvetetten Harmadik Féllel Kapcsolatos Jogok igényjogosultjainak vagy egyéb harmadik fél követeléséből erednek és a Portálon ajánlott vagy megjelenített termékekre vonatkoznak. Ezennel minden Használó egyetért továbbá, hogy a Portál és a Fenntartó nem felelős és nem visel kötelezettséget semmilyen, mások által a Portálra feladott információért és dologért, beleértve a rágalmazó, sértő vagy törvénytelen dolgokat, és az ilyen dolgokból eredő kár kockázatát teljes egészében a Használó viseli.

7.6 A Portál és a Fenntartó nem felelős semmilyen különleges, közvetlen, közvetett, fenyegető, esetleges vagy közvetett kárért, vagy bármilyen kárért (beleértve a veszteséget, üzlet megszakadását, információvesztést, de ezekre nem korlátozva), legyen az akár szerződés alatt, gondatlanságból vagy szerződésen kívül bekövetkező, vagy bármilyen más kár, amely az alábbiak eredményeként következett be:

1. a Portál használata, vagy az arra való képtelenség;
2. olyan áru, minta, adat, információ vagy szolgáltatás bármilyen hibája, amely a Portálon keresztül a Használótól vagy harmadik fél szolgáltatótól került beszerzésre;
3. Harmadik Féllel Kapcsolatos Jogok megsértése, vagy olyan követelés vagy igény mely szerint a Használó által a Portálon felajánlott vagy megjelenített termék vagy szolgáltatás gyártása, importja, disztribúciója, ajánlása, megjelenítése, beszerzése, értékesítése és/vagy használata Harmadik Féllel Kapcsolatos jogokat sérthet vagy állítólag sérthet; vagy bármilyen fél által támasztott követelés, mely szerint védelemre vagy kártalanításra van szüksége Harmadik Féllel Kapcsolatos Jogok igényjogosultjának jog- vagy igénykövetelésével kapcsolatban;
4. harmadik fél általi, nem megengedett hozzáférés bármely Használó adataihoz vagy személyes információihoz; vagy
5. a Portál bármely Használójának viselkedése vagy állításai.

8. Szerzői tulajdonjog

8.1 A Fenntartó a Portállal kapcsolatos minden jog és a Portáltartalom egyedüli tulajdonosa, törvényes engedélyese. A Portál és a Portáltartalom kereskedelmi titkokat és szerzői tulajdonjogokat foglal magában, melyeket globálisan a szerzői jog és más törvények védenek. A Portál és a Portáltartalom minden joga, tulajdona és szerzői tulajdonjoga a Fenntartóé marad. Minden jog, melyre a Fenntartó jelen Megállapodás alatt nem tart igényt, ezennel fenn van tartva.

8.2 A Portállal kapcsolatos minden ikon és logo a Portál és a Fenntartó védjegye, vagy szolgáltatási jegye, és az alkalmazandó szerzői jogra, védjegyre és más tulajdonjogra vonatkozó törvények által védett. Ezen jegyek nem megengedett másolása, módosítása, felhasználása vagy közzététele szigorúan tilos.

9. Értesítések

9.1 A Portálnak vagy a Fenntartónak szóló minden féle értesítés vagy igény akkor érvényes, ha az írott és úgy helyes, ha azt a Fenntartó részére a következő címre küldik: 1165 Budapest, Koronafürt utca 41. B. ép. 3. em. 4.

9.2 A Használónak szóló minden féle értesítés vagy igény akkor érvényes, ha azt személyesen juttatják el, vagy futárral, ajánlott levélben, faxon, vagy e-mailben küldik a legutóbbi ismert, a Használó által a Portálon megadott levelezési címre, faxszámra vagy e-mail címre, vagy a Portál olyan funkcióján keresztül, amely díjazás nélkül elérhető. A Használónak szánt értesítés akkor tekinthető kézbesítettnek, ha
1. a Portál képes bizonyítani, hogy a kommunikáció fizikális vagy elektronikus formában elérte a Használót, vagy
2. azonnal, a Portál olyan funkcióján keresztül, amely díjazás nélkül elérhető.

10. Általános rész

10.1 A díjköteles szolgáltatásokra vonatkozó további megállapodástól eltekintve jelen Megállapodás, valamint az Adatvédelmi Elvek képezik a teljes megállapodást a Használó és a Portál valamint a Fenntartó között a Portál hozzáférésére és használatára vonatkozóan, és hatálytalanít bármilyen előző, írásos vagy szóbeli megállapodást a Portál hozzáférésére és használatára vonatkozóan.

10.2 A Fenntartó és a Használó független szerződő felek; jelen Megállapodás nem teremt semmilyen ügynöki viszonyt, partnerséget, közös vállalatot, munkaadói-munkavállalói viszonyt vagy franchise-átadói-engedményezetti viszonyt, és nem célozza azok létrejöttét.

10.3 Amennyiben jelen Megállapodás bármely rendelkezése érvénytelennek vagy nem érvényesíthetőnek vélt, a rendelkezést semmisnek kell tekinteni, és a fennmaradó rendelkezéseket kell érvényesíteni.

10.4 A bekezdések címsorai kizárólag hivatkozási célokat szolgálnak, és semmilyen módon nem határozzák meg, nem korlátozzák, nem értelmezik vagy írják le annak hatáskörét vagy hatályát.

10.5 Amennyiben a Fenntartó elmulasztja bármely jog érvényesítését vagy nem intézkedik valamely Használó valamely mulasztásával kapcsolatban jelen feltételek mellett, ez nem jelenti az adott jog feladását vagy a Fenntartó jogának feladását a mulasztással vagy annak következményeivel kapcsolatban történő intézkedésre.

10.6 Jelen Megállapodást a Magyar Köztársaság törvényei szabályozzák tekintet nélkül törvényi rendelkezéseinek ellentmondásaira. Jelen Megállapodásban foglalt felek közötti Bármilyen felmerülő jogvita rendezésére szolgáló választott bíróság helyszíne Budapest, Magyarország.